مهر و موم وسیله‌ای برای ایجاد اثر در روی موم آب‌شده‌ای که برای جلوگیری از دست‌کاری و سوءاستفاده به سر پاکت یا در مغازه یا خانه یا مکان دیگری مهر شود.
این نشان که به صورت برجسته بر روی موم اثر میگذارد، هم نشانی از هویت و صاحب اثر فرستنده است و هم بر اهمیت موضوع و عدم مخدوش کردن پلمپ نامه کاربرد دارد. هدف اصلی آن، تأیید اعتبار یک سند، یک بسته‌بندی مانند یک پاکت مدرن یا پوشش یک ظرف یا بسته‌ای است که وسایل باارزش یا اشیاء دیگر درون آن وجود دارد.

نمایش یک نتیجه

نمایش 9 24 36